Bạn đang tại:---Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2015_2016 cho sinh viên

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2015_2016 cho sinh viên

Sinh viên tải và xem các Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2015-2016 dưới đây.

Sinh viên có thể bắt đầu nhận tiền học bổng từ Nhà trường tại phòng Tài vụ, cơ sở chính từ ngày 13/9/2016.

Quyết định đối với sinh viên khoa Hàng hải.

Quyết định đối với sinh viên khoa Máy tàu thuỷ.

Quyết định đối với sinh viên khoa Điện – Điện tử viễn thông.

Quyết định đối với sinh viên khoa Công nghệ thông tin.

Quyết định đối với sinh viên khoa Kinh tế vận tải.

Quyết định đối với sinh viên khoa Kỹ thuật tàu thuỷ.

Quyết định đối với sinh viên khoa Công trình giao thông.

Quyết định đối với sinh viên khoa Kỹ thuật xây dựng.

Quyết định đối với sinh viên khoa Cơ khí.

2017-09-28T16:33:47+00:00 03/09/17|Khen thưởng|

Leave A Comment