Bạn đang tại:---Quyết định số 859/CTSV về việc kỷ luật sinh viên

Quyết định số 859/CTSV về việc kỷ luật sinh viên

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỐ: 859/CTSV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

 Kỷ luật sinh viên

——————–

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 66/2001/QĐ-TTg ngày 26-04-2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp hệ chính quy được ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 08 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ biên bản họp xét kỷ luật sinh viên ngày 15 tháng 09 năm 2011 của Hội đồng kỷ luật sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1. Kỷ luật sinh viên Nguyễn Minh Hải  (MSSV: 0951150014) lớp KM09 thuộc Khoa Điện – Điện tử viễn thông quản lý với hình thức đình chỉ học tập 01 năm, bắt đầu từ học kỳ 2 năm học 2011 – 2012; về hành vi đổi ảnh trong thẻ sinh viên của người khác để đi thi hộ.

ĐIỀU 2. Trong thời gian chịu kỷ luật, sinh viên phải đăng ký với chính quyền địa phương nơi cư trú. Hết thời hạn kỷ luật, sinh viên phải làm đơn xin xóa kỷ luật có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú và gửi Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên thông qua Khoa quản lý sinh viên.

ĐIỀU 3. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng khoa Điện – Điện tử viễn thông và sinh viên có tên ở trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;;

– Lưu: CT-SV, VT.

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký)

TS. Nguyễn Văn Thư

 

2017-09-29T08:57:51+00:00 02/09/17|Kỷ luật|

Leave A Comment