Bạn đang tại:---Quyết định số 389/QĐ-CTSV về việc kỷ luật sinh viên

Quyết định số 389/QĐ-CTSV về việc kỷ luật sinh viên

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỐ: 389/QĐ-CTSV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

 Kỷ luật sinh viên

___________

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 66/2001/QĐ-TTg ngày 26-04-2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp hệ chính quy; Ban hành theo Quyết định số 42/2007/QĐ-GDĐT ngày 13 tháng 08 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ biên bản họp xét kỷ luật sinh viên Trần Quốc Dũng của Hội đồng kỷ luật Khoa Máy tàu thủy;

Theo ý kiến của thường trực Hội đồng kỷ luật sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

ĐIỀU 1. Kỷ luật sinh viên Trần Quốc Dũng (MSSV: 1219660020) lớp MT12C thuộc Khoa Máy tàu thủy quản lý, với hình thức kỷ luật cảnh cáo toàn Trường kể từ ngày ký quyết định; vì lý do đánh nhau tại Trường học quân sự.

ĐIỀU 2. Trưởng Khoa Máy tàu thủy chịu trách nhiệm theo dõi việc rèn luyện của sinh viên và xét điểm rèn luyện của sinh viên theo qui định hiện hành.

ĐIỀU 3. Các Ông (Bà) Trưởng Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng Khoa Máy tàu thủy và sinh viên có tên ở trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Lưu: CT-SV, VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký)

TS. Đồng Văn Hướng

 

2017-09-28T17:14:06+00:00 02/09/17|Kỷ luật|

Leave A Comment