Bạn đang tại:---Quyết định số 173/QĐ-CTSV 2014 về việc kỷ luật sinh viên

Quyết định số 173/QĐ-CTSV 2014 về việc kỷ luật sinh viên

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỐ: 173/QĐ-CTSV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

V/v Kỷ luật sinh viên

___________

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 66/2001/QĐ-TTg ngày 26-04-2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp hệ chính quy; Ban hành theo Quyết định số 42/2007/QĐ-GDĐT ngày 13 tháng 08 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ biên bản họp xét kỷ luật sinh viên Trần Thế Vinh của Hội đồng kỷ luật sinh viên Khoa Cơ khí;

Theo ý kiến của thường trực Hội đồng kỷ luật sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kỷ luật sinh viên Trần Thế Vinh (MSSV: 11LT1130083) lớp CO11LT1 thuộc Khoa Cơ khí quản lý, với hình thức kỷ luật cấm thi tốt nghiệp 01 năm kể từ ngày ký (với lý do thi hộ người khác).

Điều 2. Trong thời gian chịu kỷ luật, sinh viên phải đăng ký với chính quyền địa phương nơi cư trú. Hết thời gian kỷ luật, sinh viên phải làm đơn xin xóa kỷ luật có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú, và gửi Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên thông qua Khoa Cơ khí.

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng Khoa Cơ khí và sinh viên có tên ở trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Lưu: CT-SV, VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký)

PGS.TS. Đồng Văn Hướng

 

2017-09-28T17:13:25+00:00 02/09/17|Kỷ luật|

Leave A Comment