QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT

Quyết định số 173/QĐ-CTSV 2014 về việc kỷ luật sinh viên

Kỷ luật sinh viên Trần Thế Vinh (MSSV: 11LT1130083) lớp CO11LT1 thuộc Khoa Cơ khí

Quyết định số 460/QĐ-CTSV về việc kỷ luật sinh viên

Kỷ luật sinh viên Phạm Đức Hà (MSSV: 1251010008) lớp HH12A thuộc Khoa Hàng hải

Quyết định số 390/QĐ-CTSV về việc kỷ luật sinh viên

Kỷ luật sinh viên Đặng Minh Trà (MSSV: 1219660099) lớp MT12C thuộc Khoa Máy tàu thủy

Quyết định số 388/QĐ-CTSV về việc kỷ luật sinh viên

Kỷ luật sinh viên Đặng Văn Triều (MSSV: 1219660100) lớp MT12C thuộc Khoa Máy tàu thủy

Quyết định số 391/QĐ-CTSV về việc kỷ luật sinh viên

Kỷ luật sinh viên Đỗ Công Hạnh (MSSV: 1219660037) lớp MT12C thuộc Khoa Máy tàu thủy

Quyết định số 389/QĐ-CTSV về việc kỷ luật sinh viên

Kỷ luật sinh viên Trần Quốc Dũng (MSSV: 1219660020) lớp MT12C thuộc Khoa Máy tàu thủy

Quyết định số 231/CTSV về việc kỷ luật sinh viên

Quyết định số 231/CTSV về việc kỷ luật sinh viên

Quyết định số 636/CTSV về việc kỷ luật sinh viên

Kỷ luật sinh viên Trần Văn Cường (MSSV: 0951110011) lớp CD09A thuộc Khoa Công trình giao thông

Quyết định số 490/CTSV về việc kỷ luật sinh viên

Kỷ luật sinh viên Tạ Minh Nam (MSSV: 0919650036) lớp HH09C thuộc Khoa Hàng hải

Quyết định số 458/CTSV về việc kỷ luật sinh viên

Kỷ luật sinh viên Mai Công Nghiệp (MSSV: 0951160054) lớp XC09A thuộc Khoa Kỹ thuật xây dựng


Fanpage Facebook

Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến