QUY CHẾ, QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

Hướng dẫn thủ tục để xét miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy năm học 2016_2017

Thông báo về việc Hướng dẫn thủ tục để xét miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy năm học 2016-2017

Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học chính quy năm 2016

Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học chính quy năm 2016

Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học hệ chính quy từ năm học 2015_2016

QUY CHẾ Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 1315/QĐ-ĐHGTVT ngày 30/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh)

Hướng dẫn thủ tục xét miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy năm học 2015_2016

Hướng dẫn thủ tục xét miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy năm học 2015_2016

Hướng dẫn Thủ tục để xét miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy năm học 2014_2015

Thủ tục để xét miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy năm học 2014_2015

Quyết định V/v Ban hành quy định về đồng phục của người học tại Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM

Quyết định V/v Ban hành quy định về đồng phục của người học tại Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM

Thông báo v/v Hướng dẫn cấp lại mật khẩu hệ thống tin nội bộ sinh viên hệ chính quy

Hướng dẫn cấp lại mật khẩu hệ thống tin nội bộ sinh viên hệ chính quy

Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên ĐH,CĐ chính quy Trường ĐH GTVT TP.HCM

Quyết định ban hành Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên ĐH,CĐ chính quy Trường ĐH GTVT TP.HCM

Nghị quyết Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT_2020

Nghị quyết của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020

Nghị quyết Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT 2020

Nghị quyết Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020


Fanpage Facebook

Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến