Bạn đang tại:-, Quy chế, quy định về CTSV-Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy từ học kỳ 2 năm học 2016_2017

Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy từ học kỳ 2 năm học 2016_2017

Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy từ học kỳ 2 năm học 2016 – 2017 theo Quyết định số 97/QĐ-ĐHGTVT ngày 14/3/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

Sinh viên có thể tải và xem tại đây.

Leave A Comment