Bạn đang tại:---Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học hệ chính quy từ năm học 2015_2016

Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học hệ chính quy từ năm học 2015_2016

Sinh viên tải và xem Quy chế tại đây.

Sinh viên tải và xem Phiếu đánh giá tại đây.

2017-09-28T17:08:16+00:00 02/09/17|Quy chế, quy định về CTSV|

Leave A Comment