BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 Số: 643  /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc kiểm tra và cập nhật dữ liệu trong trang thông tin sinh viên

Đợt cuối năm học 2021-2022

——————-

Căn cứ Quyết định số 412/QĐ-ĐHGTVT ngày 01/8/2017 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc ban hành Quy định phối hợp thông tin giữa Nhà trường, Người học và Gia đình trong quá trình đào tạo người học hệ chính quy.

Căn cứ tính cấp thiết và hiệu quả của quá trình sử dụng dữ liệu trang thông tin sinh viên do người học khai báo để cấp các loại giấy tờ trong thời gian giãn cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa qua.

Nhà trường thông báo đến toàn thể người học đang theo học chương trình đại trà (bao gồm tân sinh viên khóa 2021 mới nhập học) thực hiện việc kiểm tra, cập nhật dữ liệu cá nhân trong trang thông tin sinh viên như sau:

1. Người học truy cập Cổng thông tin sinh viên (http://sv.ut.edu.vn) kiểm tra các dữ liệu hiện có trong mục “Thông tin chung” -> “Thông tin sinh viên”.

Trường hợp thông tin đã đầy đủ và chính xác, người học không cần thực hiện việc cập nhật thông tin.

Trường hợp thông tin chưa đầy đủ (các mục được phép cập nhật vẫn còn trống hoặc có sự thay đổi về thông tin), người học bắt buộc phải bổ sung và cập nhật thông tin vào tất cả các mục theo yêu cầu đã được mở bằng cách chọn chức năng “Đề xuất cập nhật thông tin“.

2. Các mục BẮT BUỘC phải khai báo chính xác, sử dụng tiếng Việt có dấu và trình bày đảm bảo phù hợp với quy tắc văn bản hành chính bao gồm:

2.1. Nơi sinh Tỉnh/ Thành phố (sử dụng để in và quản lý toàn bộ văn bằng, chứng chỉ).

2.2. Địa chỉ nơi thường trú: là địa chỉ theo hộ khẩu thường trú; được sử dụng để in ấn các loại giấy xác nhận sinh viên, giấy tạm hoãn nghĩa vụ quân sự theo quy định.

Người học cần khai báo theo định dạng gợi ý như sau: Số nhà 1, Đường 2, Phường 3, Quận 4, Thành phố A, Tỉnh B.

2.3. Cụm thông tin về số chứng minh nhân dân, số thẻ căn cước công dân, ngày cấp, nơi cấp (dùng để nhập hệ thống quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo; dùng xác thực và đối chiếu với văn bằng, chứng chỉ được Nhà trường cấp).

Do hệ thống Nhà trường hiện tại không cho phép khai báo đầy đủ các trường dữ liệu của cụm thông tin này đặc biệt là nơi cấp đối với Thẻ căn cước công dân mới nên người học phải cung cấp riêng tại địa chỉ dưới đây:

https://bit.ly/CCCD_CMND

Việc khai báo tại đường dẫn trên áp dụng đối với trường hợp người học bị thiếu dữ liệu hoặc thay đổi từ chứng minh nhân dân qua Thẻ căn cước.

3. Thời gian thực hiện kiểm tra và cung cấp thông tin:

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 11/12/2021.

Sau thời gian này, Nhà trường sẽ khoá chức năng chỉnh sửa, không cho phép người học cập nhật thông tin. Đồng thời sẽ tiến hành xử lý các trường hợp không khai báo theo quy định của Nhà trường.

4. Thông tin do người học cung cấp sẽ được sử dụng để quản lý, in ấn, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Người học cung cấp thông tin không chính xác sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với giấy tờ mà Nhà trường in ấn khi sử dụng các dữ liệu trong trang thông tin sinh viên.

5. Đối với người học khoá tuyển sinh 2021, Nhà trường đã tiến hành xử lý dữ liệu từ thông tin thí sinh khai báo khi làm thủ tục nhập học và nhập vào hệ thống quản lý bao gồm cả ảnh đại diện của người học để nhận diện trong quá trình quản lý.

Ảnh thẻ được cập nhật theo tên file ảnh đã được đặt là Mã số sinh viên do chính người học khai báo ban đầu. Do vậy nếu có sai sót, nhầm lẫn ảnh của người học thì do chính người học cung cấp sai thông tin.

Người học có trách nhiệm kiểm tra lại ảnh đại diện trong trang cá nhân. Nếu có sai sót hay cần thay đổi để đảm bảo tính thẩm mỹ, người học cần phải thông báo về Nhà trường, gửi file mềm ảnh thẻ kích thước 3×4, nền ảnh màu trắng, trang phục lịch sự, tên file ảnh đặt là mã số sinh viên và gửi qua địa chỉ email Hộp thư Tiếp nhận ý kiến người học sinhviendonghanh@ut.edu.vn

Sau khi người học gửi hình, Nhà trường sẽ tiến hành xử lý và làm Thẻ sinh viên cho người học theo quy định.

Nếu người học không cung cấp ảnh đại diện hoặc không phản hồi nếu có sai sót thì người học tự chịu trách nhiệm về thông tin trên Thẻ sinh viên sắp tới.

Đây là đợt cuối cùng trong năm học 2021-2022 Nhà trường cho phép người học cập nhật thông tin trong trang cá nhân sinh viên. Do vậy, Nhà trường đề nghị Khoa, Viện quản lý người học phối hợp, thông báo đến người học trong đơn vị. Đồng thời yêu cầu toàn thể người học thực hiện nghiêm túc các nội dung của thông báo.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Tập thể lãnh đạo (để b/c);

– Khoa, Viện quản lý (để p/h t/h);

– Người học (để t/h);

– Lưu: VT, CTSV (Đức, 02).

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

ThS. Nguyễn Minh Đức