Danh sách Cộng tác viên đang tham gia thực hiện công việc này bao gồm:

1. Lê Thị Cẩm Nhung – Lớp KT17A – Điện thoại: 0338298703

2. Đồng Thị Kim Thanh – Lớp KT17CLCB – Điện thoại: 0817422468

3. Nguyễn Thị Lệ Thuỷ – Lớp QL18A – Điện thoại: 0333894247

4. Nguyễn Đức Việt – Lớp QL17A – Điện thoại: 0387760892