Danh sách Cộng tác viên đang tham gia thực hiện công việc này bao gồm:

1. Đồng Thị Kim Thanh – Lớp KT17CLCB – Điện thoại: 0817422468

2. Nguyễn Thị Lệ Thuỷ – Lớp QL18A – Điện thoại: 0333894247

3. Trần Thị Thu Thùy – Lớp KT17CLCB – Điện thoại: 0901942494