Bạn đang tại:---Khai báo tình hình học tập đối với người học không có dữ liệu đăng ký học phần trong học kỳ 1 năm học 2020-2021

Khai báo tình hình học tập đối với người học không có dữ liệu đăng ký học phần trong học kỳ 1 năm học 2020-2021

Người học cung cấp thông tin tại         https://bit.ly/TinhHinhHocTap

Danh sách người học tại mục 1 tải và xem tại đây.

2020-12-24T09:46:47+00:00 04/12/20|Thông báo, Văn bản - Biểu mẫu|

Leave A Comment