Kết quả điểm danh, đánh giá thu hoạch sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa và cuối khóa 2016_2017

22-05-2017 09:09 | 467 lượt xem

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2017

 
THÔNG BÁO
V/v: Kết quả điểm danh chính thức, dự thảo kết quả đánh giá thu hoạch học tập "Sinh hoạt công dân - sinh viên"
Giữa khóa và Cuối khóa năm học 2016-2017

Thực hiện thông báo số 64/TB-ĐHGTVT ngày 15/02/2017, thông báo số 91/TB-ĐHGTVT ngày 27/02/2017 về việc tổ chức, tham gia "Sinh hoạt công dân - sinh viên" Giữa khóa và Cuối khóa năm học 2016-2017;

Căn cứ nội dung thông báo của Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên về Kết quả dự thảo điểm danh việc tham gia học tập "Sinh hoạt công dân - sinh iên" Giữa khóa và Cuối khóa năm học 2016-2017 đã công bố ngà 26/4/2017; 

Căn cứ vào các ý kiến phản hồi của sinh viên về kết quả điểm danh, kết quả các nội dung thu hoạch, Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên thông báo đến các sinh viên đã tham gia học tập một số thông tin như sau:

1. Sinh viên tham gia học tập xem lại kết quả điểm danh chính thức và dự thảo kết quả đánh giá thu hoạch theo file excel dưới đây gồm có: 

- Dư thảo đánh giá thu hoạch giữa khóa 2016-2017 (Kết quả ĐẠT khi có từ 50% số đáp án/ câu trả lời được đánh giá đạt).

- Dự thảo đánh giá thu hoạch cuối khóa 2016-2017.

- Danh sách lỗi khi nộp bài thu hoạch cuối khóa 2016-2017. 

2. Sinh viên có khiếu nại, thắc mắc kết quả đánh giá thu hoạch vui lòng gửi thư điện tử về:

- Hộp thư Tiếp nhận ý kiến người học tại địa chỉ: sinhviendonghanh@hcmutrans.edu.vn

- Hộp thư nội bộ của đơn vị phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên (trong trang cá nhân sinh viên).

Khi gửi thư, sinh viên phải trình bày rõ nội dung kèm theo thông tin sinh viên (mã số sinh viên, họ và tên đầy đủ). 

Đối với các trường hợp sinh viên có tên trong thu hoạch bị lỗi khi nộp bài, sinh viên muốn được xem xét thay đổi kết quả thì phải làm đơn gửi trình bày rõ lý do, liên hệ văn phòng làm việc của Tổ Tuyên huấn (phòng B.9, khu B, cơ sở chính) trong giờ hành chính để được xem xét xử lý.

3. Thời gian tiếp nhận các ý kiến phản hồi của sinh viên từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 29/5/2017.

Sau thời gian này, nếu sinh viên không có phản hồi thì kết quả như mục 1 được coi là chính thức và Nhà trường sẽ tiến hành in Giấy chứng nhận cho sinh viên tham gia sinh hoạt cuối khóa theo kết quả tại mục 1. 

Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên đề nghị sinh viên tham gia học tập lưu ý và quan tâm đến các thông báo của Nhà trường sau đợt sinh hoạt để có sự phản hồi kịp thời về Nhà trường, tránh những sai sót khi xử lý dữ liệu làm ảnh hưởng đến quyền lợi của sinh viên.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Sinh viên;

- Website CTSV;

- Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CTCT & QLSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Minh Đức

 

Bình luậnFanpage Facebook

Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến