Bạn đang tại:---Kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ 1 năm học 2016_2017

Kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ 1 năm học 2016_2017

Sinh viên tải và xem theo danh sách excel tại đây. 

Căn cứ vào thông báo của Nhà trường, Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên không tiếp nhận thêm ý kiến phản hồi nào liên quan đến kết quả nói trên. 

2017-09-28T17:05:07+00:00 03/09/17|Kết quả đánh giá rèn luyện|

Leave A Comment