Phòng Công tác sinh viên thông tin kết quả đánh giá rèn luyện chính thức học kỳ 1 năm học 2020-2021 theo quyết định phê duyệt của Hiệu trưởng Nhà trường.

Người học tải và xem kết quả tại đây.