Bạn đang tại:-, Rèn luyện, Thông báo, Văn bản - Biểu mẫu-Kết quả đánh giá rèn luyện chính thức học kỳ 1 năm học 2018-2019

Kết quả đánh giá rèn luyện chính thức học kỳ 1 năm học 2018-2019

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

Kết quả chính thức đánh giá rèn luyện sinh viên hệ chính quy

Học kỳ 1 năm học 2018-2019

Căn cứ Thông báo số 81/TB-ĐHGTVT ngày 25/02/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về việc Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy Học kỳ 1 năm học 2018-2019;

Căn cứ phản hồi kết quả xét đánh giá rèn luyện sinh viên cấp Khoa/ Viện và kết quả theo dõi việc tham gia Bảo hiểm Y tế bắt buộc do bộ phận Y tế (phòng Tổ chức – Hành chính) cung cấp ngày 12/4/2019,

Phòng Công tác sinh viên thông báo đến các Khoa/ Viện quản lý, Ban Cán sự các lớp và sinh viên hệ chính quy Kết quả chính thức đánh giá rèn luyện sinh viên hệ chính quy Học kỳ 1 năm học 2018-2019 như sau:

1. Kết quả của từng sinh viên, tải và xem chi tiết tại đây.

2. Nhà trường đề nghị các Khoa/ Viện quản lý, Ban Cán sự các lớp thông báo cụ thể đến từng sinh viên kết quả nói trên.

3. Trong thời gian Phòng Công tác sinh viên biên soạn Quyết định trình ký Ban Giám hiệu công nhận kết quả nêu trên, sinh viên có thắc mắc vui lòng phản hồi về cho Ban Cán sự lớp, Khoa/ Viện quản lý sinh viên để tổng hợp gửi về Phòng Công tác sinh viên chậm nhất trước 16g00 ngày 26/4/2019.

Sau thời gian này, Nhà trường sẽ không xử lý bất kỳ ý kiến nào liên quan đến điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2018-2019 của sinh viên.

4. Khoa/ Viện quản lý sinh viên có trách nhiệm tổng hợp và kiểm tra lại các ý kiến phản hồi kết quả điểm rèn luyện của sinh viên và gửi về Phòng Công tác sinh viên chậm nhất 17g00 ngày 26/4/2019. 

5. Nhà trường đề nghị các sinh viên hệ chính quy theo dõi thông báo để phản hồi ý kiến theo thời gian nêu trên nhằm đảm bảo quyền lợi của cá nhân.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Khoa/ Viện quản lý SV (để p/h t/h);

– Lưu: P.CTSV. 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Minh Đức

 

 

 

 

 

 

 

Leave A Comment