Bạn đang tại:-, Sinh hoạt cuối khóa, Thông báo, Văn bản - Biểu mẫu-Kết quả đăng ký tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Cuối khóa năm học 2018 – 2019 và hướng dẫn đăng ký bổ sung

Kết quả đăng ký tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Cuối khóa năm học 2018 – 2019 và hướng dẫn đăng ký bổ sung

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

 Số: 129  /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: Công bố kết quả đăng ký tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên”

Cuối khóa năm học 2018 – 2019 và hướng dẫn đăng ký bổ sung

—————–

Căn cứ Thông báo số 99/TB-ĐHGTVT ngày 04/3/2019 của Hiệu trưởng Nhà trường về vệc Tổ chức và tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Cuối khóa năm học 2018-2019;

Căn cứ vào dữ liệu kết quả đăng ký học phần tính đến 16g00 ngày 15/3/2019, Nhà trường thông báo đến người học một số nội dung như sau:

1. Kết quả đăng ký được công nhận chính thức trên phần mềm tại Phụ lục 1 (đính kèm tải tại đây).

2. Nhà trường cảnh báo và hủy kết quả đăng ký đối với những sinh viên không nằm trong đối tượng tham gia học tập có tên tại Phụ lục 2 (đính kèm tải tại đây).

Những sinh viên này cần rút kinh nghiệm trong việc thực hiện đúng yêu cầu của Nhà trường về việc đăng ký học phần. Nếu còn tái phạm, gây ảnh hưởng đến quá trình đăng ký học phần của những sinh viên khác, Nhà trường sẽ xem xét xử lý theo quy chế Công tác sinh viên.

3. Đăng ký bổ sung:

Những sinh viên thuộc diện tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Cuối khóa năm học 2018-2019 chưa hoàn thành đăng ký liên hệ trực tiếp với Văn phòng Tổ Tuyên huấn, Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên (phòng B.9, cơ sở chính) trong giờ hành chính để được đăng ký bổ sung từ ngày 18/3/2019 đến hết 22/3/2019.

4. Nhắc lại công tác hoàn thành lệ phí tham gia học tập:

Sinh viên nộp lệ phí học tập trực tiếp tại Văn phòng Tổ Tuyên huấn, Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên (phòng B.9, cơ sở chính) trong giờ hành chính từ ngày 18/3/2019 đến hết ngày 22/3/2019.

Khuyến khích cán bộ lớp thu tập trung, lập danh sách và cử đại diện đi nộp.

Danh sách sinh viên nộp học phí sẽ được Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên bàn giao cho Phòng Kế hoạch – Tài vụ và đăng công khai danh sách trên trang thông tin điện tử trong thời điểm công bố kết quả đánh giá đợt sinh hoạt.

Nhà trường đề nghị các Khoa/ Viện quản lý sinh viên thông tin đến người học thuộc đối tượng tham gia đăng ký, học tập đúng quy định, đảm bảo đạt yêu cầu và các sinh viên thuộc đối tượng nêu trên nghiêm chỉnh thực hiện những nội dung thông báo này.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu (để b/c);

– VP.BGH (website);

– P. Đào tạo, P. Kế hoạch – Tài vụ, P. Quản trị thiết bị;

– Các khoa/ viện quản lý SV;

– Lưu: CT-SV, VT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CTCT & QLSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Minh Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Comments

  1. Forex Watchers 03/04/2019 at 08:39 - Reply

    D?i Van ngh? sinh vi n Tru?ng D?i h?c K? thu?t – C ng ngh? C?n Tho tham gia H?i thi v?i 06 ti?t m?c ? c c th? lo?i: don ca, tam ca, t?p ca, t?p ca m a v m a. C? 06 ti?t m?c du?c Ban Gi m kh?o d nh gi cao v D?i Van ngh? Tru?ng d vinh d? du?c trao gi?i Nh to n do n.

    • Nguyễn Minh Đức 04/04/2019 at 11:27 - Reply

      Chào bạn! Bạn muốn được Nhà trường trả lời vui lòng viết rõ ràng để người đọc có thể hiểu rõ được nội dung.

Leave A Comment