Bạn đang tại:---Kết quả đăng ký “Sinh hoạt công dân_sinh viên” cuối khóa năm học 2016_2017

Kết quả đăng ký “Sinh hoạt công dân_sinh viên” cuối khóa năm học 2016_2017

Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên căn cứ thông báo số 91/TB-ĐHGTVT ngày 27/02/2017 về việc tổ chức và tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Cuối khóa năm học 2016-2017 và thông tin đến sinh viên đã đăng ký tham gia kết quả đăng ký trên hệ thống đăng ký học phần từ 10g00 ngày 13/3/2017 đến hết 16g00 ngày 20/3/2017.

Sinh viên tải và xem kết quả cụ thể tại đây.

Leave A Comment