Bạn đang tại:---Kết quả đăng ký, điểm danh và thu tiền cuối khóa đối với SV tham gia sinh hoạt công dân

Kết quả đăng ký, điểm danh và thu tiền cuối khóa đối với SV tham gia sinh hoạt công dân

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

 Số: 294  /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 20161

THÔNG BÁO

V/v Công bố kết quả dữ liệu đăng ký, điểm danh và thu tiền cuối khóa đối với sinh viên tham gia “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” giữa khóa và cuối khoá năm học 2015-2016

—————–

Thực hiện Thông báo số 20 và 21/TB-ĐHGTVT ngày 13/01/2016 của Ban Giám hiệu Nhà trường về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” giữa khóa và cuối khoá năm học 2015-2016 cho sinh viên; Căn cứ vào kết quả dữ liệu đăng ký học phần, điểm danh việc tham gia học tập và nộp lệ phí học tập cuối khóa của sinh viên, Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên (gọi tắt là P.CTSV) thông báo đến các sinh viên đã tham gia “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” giữa khóa và cuối khoá năm học 2015-2016 một số nội dung như sau:

1. Kết quả đăng ký, điểm danh học tập chưa chính thức trong đợt sinh hoạt giữa khóa được công bố theo Phụ lục 1 kèm theo thông báo này.

Sinh viên tải và xem Phụ lục 1 tại đây.

2. Kết quả đăng ký, thu tiền (cập nhật đến 24/4/2016) và điểm danh học tập chưa chính thức trong đợt sinh hoạt cuối khóa được công bố theo Phụ lục 2 kèm theo thông báo này.

Sinh viên tải và xem Phụ lục 2 tại đây.

3. Kết quả điểm danh đối với sinh viên vi phạm khi tham gia sinh hoạt trong đợt giữa khóa và cuối khóa được công bố theo Phụ lục 3 kèm theo thông báo này.

Sinh viên tải và xem Phụ lục 3 tại đây.

4. Các sinh viên có tên trong Phụ lục 3 không được công nhận kết quả học tập tại buổi học đã tham gia.

5. Các sinh viên đăng ký và đã tham gia sinh hoạt cuối khóa còn chưa hoàn thành lệ phí, nhanh chóng hoàn thành trước ngày 20/5/2016. Sinh viên nộp tiền tại Tổ Tuyên huấn, phòng B.9, cơ sở chính.

6. Sinh viên thắc mắc hay có khiếu nại về kết quả điểm danh, dữ liệu thu lệ phí, vui lòng phản hồi lại cho Tổ Tuyên huấn – P.CTSV trước 17g00 ngày 20/5/2016 thông qua địa chỉ hộp thư điện tử góp ý của Nhà trường (sinhviendonghanh@hcmutrans.edu.vn). Sinh viên khi phản hồi phải ghi rõ thông tin sinh viên (mã số sinh viên, lớp, họ và tên đầy đủ), nội dung cần trình bày một cách cụ thể. Sinh viên vui lòng không liên hệ trực tiếp tại phòng làm việc. Sau thời gian nêu trên, mọi thắc mắc sẽ không được xử lý và Nhà trường sẽ tiến hành công bố kết quả điểm danh chính thức để xử lý các sinh viên vi phạm khi tham gia học tập đợt sinh hoạt.

P.CTSV kính đề nghị các Khoa quản lý sinh viên, Ban cán sự lớp sinh viên triển khai nội dung thông báo này đến người học có liên quan.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Khoa quản lý SV, Ban cán sự lớp SV;

– Lưu: P.CTSV, VT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CTCT & QLSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Minh Đức

Leave A Comment