Bạn đang tại:--, Sinh hoạt giữa khóa-Kết quả chính thức Tuần sinh hoạt Công dân_Sinh viên Giữa khóa và Cuối khóa 2015_2016

Kết quả chính thức Tuần sinh hoạt Công dân_Sinh viên Giữa khóa và Cuối khóa 2015_2016

Sinh viên tải và xem danh sách các sinh viên liên quan theo các danh mục ở dưới đây: 

Phụ lục 1 – Kết quả đợt sinh hoạt Giữa khóa năm học 2015-2016

Phụ lục 2 – Kết quả đợt sinh hoạt Cuối khóa năm học 2015-2016.

Phụ lục 3 – Danh sách sinh viên được chuyển lệ phí qua đợt sinh hoạt đúng với khóa học. 

Phụ lục 4 – Danh sách sinh viên còn nợ lệ phí sinh hoạt.

Leave A Comment