Bạn đang tại:-, Thông báo, Văn bản - Biểu mẫu-Hướng dẫn người học liên hệ xử lý công việc trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid-19

Hướng dẫn người học liên hệ xử lý công việc trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid-19

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2020

HƯỚNG DẪN

Người học liên hệ xử lý công việc trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid-19

———————

Căn cứ Thông báo số 365/TB-ĐHGTVT ngày 31/3/2020 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và Thông báo số 02 /TB-DL&CNTT ngày 26/3/2020 của Trung tâm Dữ liệu và Công nghệ thông tin Nhà trường về việc Sử dụng các kênh hỗ trợ công tác từ xa cho giảng viên, cán bộ, công nhân viên và sinh viên trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19,

Phòng Công tác sinh viên thông báo đến người học đang theo học hệ đại trà một số nội dung như sau:

1. Tạm dừng tất cả các giao dịch trực tiếp giữa người học, khách với các bộ phận tiếp sinh (khu A và khu C cơ sở chính ngoại trừ bộ phận trực phụ trách Khu nội trú quận 2) từ ngày 01/4/2020 cho đến khi có quyết định hoặc thông báo mới từ Lãnh đạo Nhà trường

Các thông báo, yêu cầu cần người học thực hiện trong thời gian nêu trên Phòng Công tác sinh viên sẽ đăng tải trên: 

– Trang thông tin điện tử (website) của Phòng (gts.edu.vn).

– Cổng thông tin sinh viên của Nhà trường (sv.ut.edu.vn).

– Fanpage facebook Công tác sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

Người học cần tăng cường theo dõi các trang thông tin ở trên cũng như các trang của Nhà trường để nắm bắt thông tin, đảm bảo quyền lợi cá nhân. 

2. Trong trường hợp cần hỗ trợ các công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng Công tác sinh viên (như: cấp giấy tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, cấp giấy xác nhận sinh viên, cấp lại mật khẩu hệ thống nội bộ sinh viên, …) người học liên hệ bằng các hình thức như sau:

2.1. Cách 1: Liên hệ như Thông báo số 02 /TB-DL&CNTT ngày 26/3/2020 (Tuy nhiên cách thức này không khuyến khích vì số lượng truy cập quá ít trong thời gian qua).

2.2. Cách 2: Liên hệ qua tin nhắn với bộ phận quản trị diễn đàn Fanpage facebook Công tác sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

2.3. Cách 3: Liên hệ qua tin nhắn với bộ phận quản trị diễn đàn Zalo Offical Account chính thức của Nhà trường có tên gọi “Sinh viên Trường ĐH GTVT TPHCM” tại địa chỉ phía dưới (quét mã QR Code)

2.4. Cách 4: Liên hệ trực tiếp qua điện thoại

– Đối với các vấn đề tại Khu nội trú, người học liên hệ qua thầy Lê Quang Thành, Trưởng phòng Công tác sinh viên, số điện thoại 0918335099 (đồng thời là tài khoản zalo).

– Đối với các vấn đề tại cơ sở chính, người học liên hệ qua thầy Nguyễn Minh Đức, Phó Trưởng phòng Công tác sinh viên, số điện thoại 0979725241 (đồng thời là tài khoản zalo).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu (để b/c);

– Người học (để t/h);

– Lưu: VT, CTVS.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Minh Đức

 

Leave A Comment