Bạn đang tại:-, Sinh hoạt giữa khóa, Thông báo, Văn bản - Biểu mẫu-Hướng dẫn hoàn thành đánh giá thu hoạch đợt học tập “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Giữa khoá năm học 2018-2019

Hướng dẫn hoàn thành đánh giá thu hoạch đợt học tập “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Giữa khoá năm học 2018-2019

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

 Số: 233 /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: Hướng dẫn hoàn thành đánh giá thu hoạch đợt học tập

“Sinh hoạt công dân – sinh viên” Giữa khoá năm học 2018 – 2019

——————-

Căn cứ Thông báo số 173/TB-ĐHGTVT ngày 05/4/2019 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc Tổ chức và tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Giữa khóa năm học 2018-2019, Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên hệ chính quy thuộc diện học tập cách thức hoàn thành đánh giá thu hoạch như sau:

1. Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi):

Sinh viên có thể tham khảo lại tài liệu học tập tại đây.

Sinh viên trả lời các câu hỏi bằng biểu mẫu tại đây.

2. Quy chế đào tạo và Quy định chuẩn đầu ra các chương trình giáo dục đại học:

Sinh viên trả lời câu hỏi trắc nghiệm bằng biểu mẫu tại đây.

3. Nội dung “Luật Giao thông đường bộ”:

Sinh viên có thể tham khảo lại tài liệu học tập tại đây.

Sinh viên trả lời câu hỏi trắc nghiệm bằng biểu mẫu tại đây.

4. Lưu ý:

– Tất cả các biểu mẫu yêu cầu khai báo thông tin, sinh viên cần khai báo đúng “Mã số sinh viên”.

– Sinh viên khai báo sai thông tin “Mã số sinh viên” sẽ không được đánh giá kết quả.

– Sinh viên có thể thực hiện việc đánh giá thu hoạch nhiều lần, Nhà trường chỉ tính kết quả lần nộp bài cuối cùng dựa trên thời gian hoàn thành.

– Sinh viên sau khi hoàn thành thu hoạch các nội dung học tập phải lưu ý thông báo đánh giá kết quả của Nhà trường để phản hồi nếu thấy có sai sót để đảm bảo quyền lợi của cá nhân.

Nhà trường đề nghị các sinh viên trong diện học tập và sinh hoạt thực hiện nghiêm túc những nội dung của thông báo này.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu (để b/c);

– Các khoa/ viện quản lý SV (để p/h t/h);

– Sinh viên Trường (để t/h);

– Lưu: CT-SV, VT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Minh Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave A Comment