Bạn đang tại:-, Thông báo, Văn bản - Biểu mẫu-Hướng dẫn chuẩn bị cho chương trình tuyển dụng người học của Tập đoàn Procter & Gamble (P&G)

Hướng dẫn chuẩn bị cho chương trình tuyển dụng người học của Tập đoàn Procter & Gamble (P&G)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

 Số:   /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 9 năm 2019

HƯỚNG DẪN

Về việc chuẩn bị cho chương trình tuyển dụng người học

của Tập đoàn Procter & Gamble (P&G)

——————-

Căn cứ Thông báo số 603/TB-ĐHGTVT ngày 28/8/2019 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc tổ chức chương trình hỗ trợ tuyển dụng người học cho Tập đoàn Proctec & Gamble (P&G);

Căn cứ vào số lượng người học đăng ký tham gia chương trình,

Phòng Công tác sinh viên thông báo đến người học đã đăng ký tham gia chương trình một số nội dung như sau:

1. Thời gian có mặt để chuẩn bị chương trình:

– 07g45 sáng thứ Bảy (07/9/2019).

– Thời lượng: trong 01 buổi sáng.

2. Địa điểm: Hội trường A, cơ sở chính.

3. Nội dung chương trình:

– Ổn định, tập trung các thí sinh đăng ký kiểm tra năng lực.

– Thông báo nội dung kiểm tra, cách thức làm bài kiểm tra năng lực.

– Thí sinh làm bài kiểm tra năng lực về: tư duy logic, kỹ năng quyết định vấn đề, kỹ năng giải quyết tình huống.

– Thí sinh dự tập huấn kỹ năng phỏng vấn tại vòng 2.

4. Vật dụng cần chuẩn bị khi đi tham gia chương trình:

Thí sinh đi tham gia kiểm tra năng lực cần mang theo một số vật dụng như sau:

– Thẻ sinh viên hoặc Chứng minh nhân dân.

– Bút bi, bút chì, máy tính cầm tay.

5. Danh sách người học đăng ký xem tại đây (cập nhật lúc 16g20 ngày 06/9/2019). Người học đăng ký sau thời gian này vẫn có mặt để tham gia chương trình.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu (để b/c);

– Người học (để t/h);

– Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Minh Đức

 

 

Leave A Comment