BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 Số: 353  /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc Hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID

trên điện thoại thông minh cho người học

——————–

Căn cứ công văn số 1115/BHXH-TST ngày 28/4/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế (viết tắt là BHYT) trên ứng dụng VssID để khám chữa bệnh BHYT;

Căn cứ Công văn số 1388/UBND-VX ngày 05/5/2021 của UBND TP.HCM về việc triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Nhà trường thông báo đến toàn thể người học về việc cài đặt ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số trên điện thoại thông minh như sau:

Ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội trên thiết bị di động thông minh là ứng dụng chính thức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trên ứng dụng VssID, người học được cung cấp thông tin về thời hạn sử dụng thẻ BHYT, thông tin khám chữa bệnh cũng như thông tin về quyền lợi hưởng các chính sách về BHYT. Đặc biệt, người học sử dụng ứng dụng có thể thay thế thẻ BHYT giấy để đi khám chữa bệnh.

Người học xem hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID tại đây.

Người học tra cứu mã số Sổ BHXH tại đây.

Sau khi hoàn tất cài đặt và đăng ký tài khoản, hệ thống BHXH Việt Nam sẽ tự động gửi cho bạn tin nhắn thông tin tài khoản và mật khẩu đăng nhập trên ứng dụng VssID vào số điện thoại đã đăng ký. Đồng thời hệ thống BHXH Việt Nam gửi cho bạn 01 tờ khai (Mẫu số 01) về địa chỉ email của người học đã đăng ký.

Người học gửi tờ khai (Mẫu số 01) này cho cán bộ lớp để cán bộ lớp tổng hợp danh sách và tạo thành 01 file nén, ghi tên file là tên lớp gửi cho bộ phận Y tế Nhà trường qua email nguyenthihuonggts@gmail.com trước ngày 25/6/2021.

Trong quá trình triển khai người học có vướng mắc vui lòng liên hệ cô Hường – Bộ phận Y tế Nhà trường – Điện thoại 0987764898 để được hỗ trợ.

Nhà trường đề nghị Khoa, Viện quản lý người học phối hợp thông tin đến các cá nhân có liên quan để triển khai hiệu quả nội dung thông báo này.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu (để b/c);

– Các đơn vị thuộc Trường (để p/h t/h);

– Người học (để t/h);

– Lưu: VT, CTSV (Đức).

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

ThS. Nguyễn Minh Đức