BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 Số: 525  /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc Công bố dự thảo kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên hệ chính quy

học kỳ 2 năm học 2020-2021

——————

Thực hiện Thông báo số 533/TB-ĐHGTVT ngày 15/9/2021 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc Hướng dẫn tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 2 năm học 2020-2021;

Căn cứ kết quả đánh giá của Hội đồng cấp Khoa, Viện quản lý sinh viên,

Nhằm đảm bảo quyền lợi của sinh viên, Phòng Công tác sinh viên đề nghị Khoa, Viện quản lý và sinh viên thực hiện một số nội dung như sau:

1. Kết quả dự thảo đánh giá rèn luyện sinh viên tải và xem chi tiết tại đây.

2. Khoa, Viện quản lý và sinh viên có trách nhiệm kiểm tra lại kết quả dự thảo đã công bố.

Trong trường hợp có phản hồi, thắc mắc về kết quả đánh giá, sinh viên phản hồi theo quy trình sau:

– Cá nhân sinh viên liên hệ với cán bộ lớp để nêu ý kiến.

– Cán bộ lớp kiểm tra lại kết quả đánh giá và thông tin đến Khoa, Viện quản lý.

– Khoa, Viện quản lý phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, ban cán sự lớp đánh giá lại kết quả rèn luyện theo đúng quy chế.

– Khoa, Viện tổng hợp kết quả rèn luyện của những trường hợp thay đổi gửi về Nhà trường thông qua phòng Công tác sinh viên.

3. Thời gian Khoa, Viện, sinh viên phản hồi về kết quả dự thảo đánh giá rèn luyện đến hết 16g30 ngày 05/11/2021.

Sau thời gian này, nếu như không có ý kiến phản hồi thì kết quả dự thảo này coi như chính thức.

Kết quả đánh giá rèn luyện chính thức sẽ được đăng tải trên website của Phòng Công tác sinh viên sau thời hạn này.

4. Khi sử dụng file mềm dự thảo kết quả đánh giá rèn luyện tại mục 1, các đơn vị và cá nhân cần lưu ý:

4.1. File mềm tổng hợp gồm nhiều sheet dữ liệu với các tên khác nhau, cụ thể:

+ Data: sheet kết quả đánh giá dự thảo, có sự so sánh kết quả đánh giá giữa Khoa, Viện quản lý và Nhà trường.

+ KhoaDG: sheet kết quả đánh giá của Khoa, Viện quản lý.

+ KoBHYT: danh sách người học không chấp hành tham gia Bảo hiểm y tế bắt buộc tính đến 25/9/2021.

+ SHDKK20: sheet kết quả đánh giá Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên đầu khóa năm học 2020-2021 đối với khóa tuyển sinh 2020 chương trình đại trà. Kết quả chỉ bao gồm các trường hợp sinh viên bị trừ điểm rèn luyện.

4.2. Trước khi phản hồi thắc mắc, sinh viên kiểm tra kỹ thông tin (mã số sinh viên) trong phần đánh giá của Khoa, Viện quản lý.

4.3. Kết quả đánh giá rèn luyện dự thảo của Nhà trường có sự chênh lệch với kết quả cấp Khoa, Viện quản lý đánh giá vì những lý do sau:

+ Khoa, Viện đánh giá mức điểm tiêu chí thành phần vượt khung điểm quy định tại quy chế đánh giá kết quả rèn luyện;

+Tổng điểm 5 tiêu chí cộng lại không trùng với tổng điểm đánh giá.

+ File tổng hợp của Khoa, Viện bị sai mã số sinh viên nên không truy xuất được kết quả.

5. Khoa, Viện quản lý thông báo đến lớp sinh viên, sinh viên trong đơn vị để nắm kết quả và phản hồi theo thời hạn tại mục 3. Đồng thời kiểm tra lại các trường hợp tập thể lớp đang theo học chương trình liên thông, cá nhân sinh viên chưa thực hiện đánh giá rèn luyện để kịp thời bổ sung.

6. Ban cán sự các lớp sinh viên phối hợp cùng giáo viên chủ nhiệm, Khoa, Viện quản lý thông báo đến sinh viên và tiếp nhận ý kiến phản hồi của sinh viên, thực hiện theo quy trình tại mục 2, đảm bảo tiến độ thời gian đã nêu tại mục 3.

Phòng Công tác sinh viên kính đề nghị các đơn vị Khoa, Viện quản lý và sinh viên có liên quan thực hiện đúng và đảm bảo tiến độ thời gian đối với các nội dung nêu trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Tập thể lãnh đạo (để b/c);

– Khoa, Viện quản lý (để p/h t/h);

– Người học (để t/h);

– Lưu: VT, CTSV (Đức).

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Minh Đức