Bạn đang tại:--, Sinh hoạt giữa khóa-Dự thảo kết quả điểm danh sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa và cuối khóa năm học 2016_2017

Dự thảo kết quả điểm danh sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa và cuối khóa năm học 2016_2017

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO
V/v: Kết quả dự thảo điểm danh việc tham gia học tập “Sinh hoạt công dân – sinh viên”
Giữa khóa và Cuối khóa năm học 2016-2017

Thực hiện thông báo số 64/TB-ĐHGTVT ngày 15/02/2017, thông báo số 91/TB-ĐHGTVT ngày 27/02/2017 về việc tổ chức, tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Giữa khóa và Cuối khóa năm học 2016-2017;

Căn cứ vào kết quả thực hiện điểm danh sinh viên tham gia học tập, Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên thông báo đến các sinh viên đã tham gia học tập một số thông tin như sau:

1. Sinh viên tham gia học tập kiểm tra dự thảo kết quả dự thảo điểm danh theo file excel dưới đây gồm có: 

– Điểm danh sinh hoạt giữa khóa 2016-2017 (Kết quả điểm danh ĐẠT khi có từ 50% trở lên trên tổng số lần điểm danh hợp lệ của bài giảng trực tuyến.)

– Điểm danh sinh hoạt cuối khóa 2016-2017.

– Lỗi điểm danh sinh hoạt cuối khóa 2016-2017 (sinh viên trong danh sách này hiện không được công nhận việc tham gia học tập). 

2. Sinh viên có khiếu nại, thắc mắc kết quả điểm danh vui lòng gửi thư điện tử về:

– Hộp thư Tiếp nhận ý kiến người học tại địa chỉ: sinhviendonghanh@hcmutrans.edu.vn

– Hộp thư nội bộ của đơn vị phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên (trong trang cá nhân sinh viên).

Khi gửi thư, sinh viên phải trình bày rõ nội dung kèm theo thông tin sinh viên (mã số sinh viên, họ và tên đầy đủ).

Đối với các trường hợp sinh viên có tên trong danh sách lỗi điểm danh, sinh viên muốn được xem xét thay đổi kết quả thì phải làm đơn gửi trình bày rõ lý do kèm theo minh chứng (nếu có). Đơn gửi về văn phòng làm việc của Tổ Tuyên huấn (phòng B.9, khu B, cơ sở chính) trong giờ hành chính.

3. Thời gian tiếp nhận các ý kiến phản hồi của sinh viên từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 12/5/2017.

Sau thời gian này, nếu sinh viên không có phản hồi thì kết quả như mục 1 được coi là chính thức.

Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên đề nghị sinh viên tham gia học tập lưu ý và quan tâm đến các thông báo của Nhà trường sau đợt sinh hoạt để có sự phản hồi kịp thời về Nhà trường, tránh những sai sót khi xử lý dữ liệu làm ảnh hưởng đến quyền lợi của sinh viên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Sinh viên;

– Website CTSV;

– Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CTCT & QLSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Minh Đức

Leave A Comment