Bạn đang tại:-, Rèn luyện, Thông báo, Văn bản - Biểu mẫu-Dự thảo kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên hệ chính quy Học kỳ 2 năm học 2019-2020

Dự thảo kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên hệ chính quy Học kỳ 2 năm học 2019-2020

Sinh viên tải và xem kết quả dự thảo phần 1 tại đây.

Sinh viên tải và xem kết quả dự thảo phần 2 (bổ sung) tại đây.

Leave A Comment