Bạn đang tại:---Dự thảo kết quả đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2016_2017

Dự thảo kết quả đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2016_2017

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v: Dự thảo kết quả điểm rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 1 năm học 2016-2017

Thực hiện thông báo số 81/TB-ĐHGTVT ngày 20/02/2017 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2016-2017, Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên tổng hợp kết quả đánh giá rèn luyện từ các khoa/ viện quản lý sinh viên và thông báo đến sinh viên trong toàn Trường dự thảo kết quả đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2016-2017 như sau: 

Kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ 1 năm học 2016-2017

(sinh viên tải và xem trên file excel)

Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên đã thông báo đến các khoa/ viện quản lý sinh viên để kiểm tra lại quá trình đánh giá của một số trường hợp được ghi chú trong file tổng hợp. 

Trường hợp sinh viên có khiếu nại, bổ sung, cập nhật để điều chỉnh kết quả rèn luyện nói trên, sinh viên liên hệ với cán bộ lớp và khoa quản lý để được đánh giá bổ sung, điều chỉnh.

Thời hạn cuối cùng để sinh viên phản hồi là 16g00 ngày 28/4/2017.

Hết thời gian nêu trên, mọi yêu cầu điều chỉnh, bổ sung của sinh viên sẽ không được xử lý. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

– Khoa/ Viện quản lý SV;

– Sinh viên;

– Website CTSV;

– Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CTCT & QLSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Minh Đức

2017-06-21T09:50:32+00:00 08/04/17|Kết quả đánh giá rèn luyện|

Leave A Comment