Căn cứ Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy;

Căn cứ kết quả dữ liệu đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022;

Phòng Công tác sinh viên thông báo đến người học toàn Trường về việc kiểm tra, rà soát danh sách sinh viên không tham gia học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022 như sau:

1. Danh sách sinh viên không tham gia học tập tải về xem tại đây. 

2. Người học trong danh sách nói trên BẮT BUỘC PHẢI PHẢN HỒI về cho Nhà trường thông qua Khoa, Viện quản lý hoặc thông qua địa chỉ email Hộp thư Tiếp nhận ý kiến người học tại đây về lý do không tham gia học tập để được xem xét từng trường hợp cụ thể.

3. Sau ngày 26/11/2021, người học không cung cấp lý do chính đáng hoặc không phản hồi sẽ bị xem xét xử lý THÔI HỌC theo quy chế hiện hành.

Phòng Công tác sinh viên trân trọng thông báo.