Danh sách sinh viên được đề nghị xóa tên khoa Công nghệ Thông tin

18-05-2017 11:44 | 121 lượt xem

  

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
TP HỒ CHÍ MINH
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2017
 
THÔNG BÁO
V/v: Danh sách sinh viên dự kiến xóa tên khỏi dữ liệu quản lý
 
Căn cứ vào dữ liệu theo dõi học tập trong các học kỳ vừa qua và theo đề nghị của các khoa quản lý sinh viên, Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên thông báo đến các sinh viên đang theo học hệ chính quy tại Trường về Danh sách dự kiến đề nghị được xóa tên khỏi dữ liệu quản lý như sau: 
 
 
 
Những sinh viên có tên nêu trên nếu có vướng mắc, vui lòng phản hồi về khoa quản lý sinh viên chậm nhất 16g30 ngày 02 tháng 6 năm 2017. 
 
Sau thời gian này, nếu sinh viên không phản hồi, Nhà trường sẽ ban hành quyết định xóa tên sinh viên ra khỏi dữ liệu quản lý, tương đương với việc sinh viên sẽ không được ghi nhận còn theo học tại Nhà trường nữa. 
 
Trân trọng./.
 
Nơi nhận:
- Sinh viên;
- Website CTSV;
- Lưu: CTSV.
TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG CTCT & QLSV
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
Nguyễn Minh Đức
 
 

Bình luậnFanpage Facebook

Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến