Căn cứ Thông báo số 353/TB-ĐHGTVT ngày 10/6/2021 của Nhà trường về việc Hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID trên điện thoại thông minh cho người học;

Căn cứ kết quả từ cán bộ các lớp sinh viên tổng hợp và gửi về bộ phận Y tế Nhà trường,

Phòng Công tác sinh viên phối hợp bộ phận Y tế (Phòng Tổ chức – Hành chính) Nhà trường thông báo danh sách người học chưa báo cáo kết quả cài đặt ứng dụng VssID như sau:

1. Danh sách người học chưa báo cáo kết quả cài đặt tải và xem tại đây (danh sách tính đến ngày 01/7/2021).

2. Người học chưa thực hiện cài đặt nhanh chóng hoàn thành yêu cầu theo nội dung Thông báo số 353/TB-ĐHGTVT ngày 10/6/2021 đã nêu.

Thời gian hoàn thành báo cáo được gia hạn đến hết ngày 10/7/2021.

3. Sau thời hạn ở mục trên, người học chưa hoàn thành sẽ bị xử lý theo Quy chế Công tác sinh viên (hạ điểm rèn luyện tại học kỳ 2 năm học 2020-2021 theo quy định).

Trân trọng thông báo./.