Bạn đang tại:---Công bố kết quả điểm danh sinh viên khoá 2015 tham gia Tuần sinh hoạt công dân_sinh viên đầu khoá

Công bố kết quả điểm danh sinh viên khoá 2015 tham gia Tuần sinh hoạt công dân_sinh viên đầu khoá

* Phụ lục 1: Kết quả điểm danh sinh viên tham gia ĐƯỢC công nhận.

* Phụ lục 2: Kết quả điểm danh sinh viên tham gia KHÔNG ĐƯỢC công nhận.

Leave A Comment