Bạn đang tại:-, Sinh hoạt cuối khóa, Thông báo-Công bố kết quả điểm danh chính thức và dự thảo kết quả đánh giá thu hoạch sinh viên tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Cuối khoá năm học 2017-2018

Công bố kết quả điểm danh chính thức và dự thảo kết quả đánh giá thu hoạch sinh viên tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Cuối khoá năm học 2017-2018

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

 Số: 154  /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v: Công bố kết quả điểm danh chính thức

và dự thảo kết quả đánh giá thu hoạch sinh viên tham gia

“Sinh hoạt công dân – sinh viên” Cuối khoá năm học 2017-2018

——————-

Thực hiện Thông báo số 779/TB-ĐHGTVT ngày 07/12/2017 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc tổ chức và tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Cuối khoá năm học 2017-2018; Căn cứ vào quá trình theo dõi việc tham gia học tập của người học, các ý kiến phản hồi của người học về kết quả dự thảo theo thông báo số 82/TB-ĐHGTVT ngày 02/02/2018, Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên (gọi tắt là P.CTSV) thông báo đến các Khoa/ Viện quản lý và người học hệ chính quy đã tham gia đợt học tập một số nội dung như sau:

1. Các ý kiến phản hồi của sinh viên, P.CTSV đã trả lời trực tiếp thông qua địa chỉ email (bao gồm 12 ý kiến).

2. Không công nhận kết quả đánh giá thu hoạch đối với các trường hợp nêu trong Phụ lục 1 – Lỗi vi phạm khi nộp bài thu hoạch (tải tại đây).

3. Kết quả chính thức đánh giá điểm danh việc tham gia học tập và dự thảo kết quả đánh giá thu hoạch của sinh viên được công bố theo Phụ lục 2 (tải tại đây).

4. Các sinh viên trong diện đã tham gia học tập nhưng vẫn chưa hoàn thành lệ phí theo quy định, Nhà trường sẽ tiếp tục tiến hành khóa tài khoản cá nhân cho đến khi sinh viên hoàn thành lệ phí về Nhà trường.

Sinh viên nộp lệ phí sinh hoạt tại Văn phòng Tổ Tuyên huấn, Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên (phòng B.9, cơ sở chính) trong giờ hành chính.

5. Sinh viên có ý kiến về kết quả được công bố tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2, thực hiện theo hướng dẫn sau: 

– Kiểm tra kỹ lại danh sách sinh viên được công bố trong Phụ lục 1.

– Sinh viên ý kiến về kết quả gửi về Nhà trường thông qua P.CTSV qua địa chỉ thư điện tử (email): sinhviendonghanh@ut.edu.vn

Nội dung thư phải có đầy đủ thông tin về sinh viên bao gồm: mã số sinh viên, họ và tên, lớp, nội dung ý kiến trình bày cụ thể và đầy đủ. Nếu sinh viên muốn kiểm tra lại bài thu hoạch thì liên hệ trực tiếp với Văn phòng Tổ Tuyên huấn, Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên (phòng B.9, cơ sở chính) trong giờ hành chính.

– Thời gian phản hồi về Nhà trường từ ngày ban hành thông báo đến hết 17g00 ngày 31/3/2018.

Sau thời gian này, Nhà trường sẽ không xử lý bất kỳ ý kiến nào liên quan đến các kết quả dự thảo đã nêu ở trên.

6. Nhà trường đề nghị sinh viên trong diện học tập lưu ý các thông báo của Nhà trường liên quan đến kết quả đánh giá để nắm bắt và phản hồi thông tin kịp thời, đảm bảo quyền lợi của sinh viên. Đồng thời, sinh viên theo dõi thông báo về việc nhận giấy chứng nhận đợt học tập trong thời gian tới.

7. P.CTSV kính đề nghị các Khoa/ Viện quản lý sinh viên phối hợp thông báo kết quả này đến các lớp và sinh viên trong diện học tập.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu (để b/c);

– P. Đào tạo, Khoa/ viện quản lý SV;

– Sinh viên;

– Lưu: CT-SV, VT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CTCT & QLSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Minh Đức

Leave A Comment