Bạn đang tại:-, Sinh hoạt đầu khóa, Thông báo, Văn bản - Biểu mẫu-Công bố kết quả điểm danh chính thức và dự thảo kết quả đánh giá thu hoạch người học tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Đầu khoá năm học 2019-2020

Công bố kết quả điểm danh chính thức và dự thảo kết quả đánh giá thu hoạch người học tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Đầu khoá năm học 2019-2020

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

 Số: 09 /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: Công bố kết quả điểm danh chính thức và dự thảo kết quả đánh giá

thu hoạch người học tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên”

Đầu khoá năm học 2019-2020

——————

Thực hiện Thông báo số 647/TB-ĐHGTVT ngày 23/9/2019 của Hiệu trưởng về việc tổ chức và tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Đầu khóa năm học 2019-2020;

Căn cứ Thông báo số 832/TB-ĐHGTVT ngày 05/12/2019 của Phòng Công tác sinh viên về việc công bố dự thảo kết quả điểm danh người học tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Đầu khóa năm học 2019-2020;

Căn cứ các ý kiến phản hồi của người học và kết quả đánh giá bài thu hoạch, Phòng Công tác sinh viên thông báo đến các Khoa, Viện quản lý và người học khoá 2019 đang theo học hệ chính quy ở chương trình đại trà một số nội dung như sau:

1. Kết quả chính thức về việc đánh giá điểm danh người học tham gia học tập được nêu tại Phụ lục 1 (tải và xem tại đây).

2. Không công nhận tạm thời kết quả bài thu hoạch của người học tham gia đối với các trường hợp nêu trong Phụ lục 2: Lỗi vi phạm nộp bài thu hoạch (tải và xem tại đây).

3. Kết quả dự thảo đánh giá bài thu hoạch của người học được công bố tại Phụ lục 3 (tải và xem tại đây)

4. Người học có ý kiến về kết quả được công bố tại Phụ lục 2 và Phụ lục 3, thực hiện theo hướng dẫn sau:

– Xem và kiểm tra kỹ lại danh sách người học được công bố trong Phụ lục 2.

– Gửi ý kiến phản hồi về Phòng Công tác sinh viên qua địa chỉ thư điện tử (email): sinhviendonghanh@ut.edu.vn

Nội dung thư phải có đầy đủ thông tin về người học bao gồm: mã số sinh viên, họ và tên, nội dung ý kiến trình bày cụ thể.

– Thời gian phản hồi về Nhà trường từ ngày ban hành thông báo đến hết 16g30 ngày 17/01/2020.

Sau thời gian này, Nhà trường sẽ không xử lý bất kỳ ý kiến nào liên quan đến các kết quả dự thảo đã nêu ở trên.

5. Phòng Công tác sinh viên hiện đang lưu trữ nhiều bài thu hoạch của người học nhưng không ghi bất kỳ thông tin nào, người học có nhu cầu kiểm tra, xác nhận lại bài thu hoạch của mình phải liên hệ trực tiếp Phòng Công tác sinh viên (phòng C.001, khu C, cơ sở chính) để làm thủ tục xác nhận. Khi liên hệ, người học phải mang theo Thẻ sinh viên, Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân để đối chiếu.

6. Nhà trường đề nghị người học trong diện học tập lưu ý các thông báo của Nhà trường liên quan đến kết quả đánh giá điểm danh, kết quả đánh giá thu hoạch trong thời gian tới để nắm bắt và phản hồi thông tin kịp thời, đúng yêu cầu nhằm đảm bảo các quyền lợi của người học.

7. Phòng Công tác sinh viên kính đề nghị các Khoa, Viện quản lý người học phối hợp thông báo kết quả này đến ban cán sự lớp và người học trong diện học tập.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Phòng: CT-SV, ĐT;

– BQL KNT, Cơ sở Quận 12;

– Đoàn, Hội sinh viên trường;

– Ban chủ nhiệm các khoa;

– VP BGH (Web);

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Minh Đức

 

 

Leave A Comment