Bạn đang tại:---Công bố kết quả đánh giá sinh viên khóa 2015 tham gia học tập Sinh hoạt công dân_sinh viên đầu khóa

Công bố kết quả đánh giá sinh viên khóa 2015 tham gia học tập Sinh hoạt công dân_sinh viên đầu khóa

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

 Số:   /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 3 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v Công bố kết quả đánh giá chính thức đối với sinh viên khóa 2015 tham gia “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” đầu khoá năm học 2015-2016 và Mức trừ điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2015-2016 đối với sinh viên vi phạm

—————–

Thực hiện Thông báo số 606/TB-ĐHGTVT ngày 30/8/2015 của Ban Giám hiệu Nhà trường về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” đầu khoá năm học 2015-2016 cho các tân sinh viên khoá 2015; Căn cứ vào kết quả điểm danh, kết quả đánh giá bài thu hoạch của sinh viên và sự phản hồi của sinh viên, Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên (gọi tắt là P.CTSV) thông báo đến các sinh viên khoá 2015 đã tham gia “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” đầu khoá năm học 2015-2016 một số nội dung như sau:

1. Kết quả chính thức về điểm danh tham gia học tập và Kết quả đánh giá bài thu hoạch được công bố theo Phụ lục kèm theo thông báo này.

2. Sinh viên vi phạm điểm danh, không hoàn thành bài thu hoạch bị trừ tối đa là 10 điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2015-2016 tại tiêu chí 2 của Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên.

Mức trừ điểm rèn luyện cụ thể đối với từng sinh được công bố theo Phụ lục kèm theo thông báo này.

Phụ lục sinh viên tải và xem tại đây.

3. Trong quá trình xử lý dữ liệu có thể xảy ra sai sót, sinh viên nếu thấy kết quả bài thu hoạch sai lệch so với công bố trước đây vui lòng phản hồi lại cho Bộ phận Tổ Tuyên huấn – P.CTSV trước 17g00 ngày 14/3/2016 qua địa chỉ hộp thư điện tử góp ý của Nhà trường (sinhviendonghanh@hcmutrans.edu.vn). Sinh viên khi phản hồi phải ghi rõ thông tin sinh viên (mã số sinh viên, lớp, họ và tên đầy đủ) và nội dung cần trình bày một cách cụ thể.

P.CTSV kính đề nghị các Khoa quản lý sinh viên, Ban cán sự lớp sinh viên triển khai nội dung thông báo này đến người học có liên quan.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Khoa quản lý SV, Ban cán sự lớp SV;

– Lưu: P.CTSV, VT;

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CTCT & QLSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Minh Đức

Leave A Comment