Bạn đang tại:-, Sinh hoạt công dân - sinh viên, Sinh hoạt giữa khóa, Thông báo, Văn bản - Biểu mẫu-Công bố kết quả đánh giá chính thức người học tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Giữa khoá năm học 2018-2019

Công bố kết quả đánh giá chính thức người học tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Giữa khoá năm học 2018-2019

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

 Số: 386  /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: Công bố kết quả đánh giá chính thức người học tham gia

 “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Giữa khoá năm học 2018-2019

——————–

Thực hiện Thông báo số 173/TB-ĐHGTVT ngày 05/4/2019 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc tổ chức và tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Giữa khoá năm học 2018-2019;

Căn cứ Thông báo số 321/TB-ĐHGTVT ngày 27/5/2019 của Phòng Công tác sinh viên Nhà trường về việc công bố dự thảo kết quả đánh giá người học tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Giữa khóa năm học 2018-2019;

Căn cứ vào các ý kiến phản hồi của người học (12 ý kiến),

Phòng Công tác sinh viên thông báo đến các Khoa/ Viện quản lý và người học hệ chính quy đã tham gia đợt học tập một số nội dung như sau:

1. Kết quả đánh giá chính thức người học hoàn thành đợt học tập được công bố trong danh sách tại Phụ lục 1 (tải tại đây).

2. Các khoa/ viện quản lý sinh viên căn cứ vào kết quả nói trên để có căn cứ đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trong học kỳ 2 năm học 2018-2019 theo quy định.

3. Phòng Công tác sinh viên kính đề nghị các Khoa/ Viện quản lý phối hợp thông báo kết quả này đến các lớp và người học trong diện học tập.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu (để b/c);

– Khoa/ viện quản lý, Người học (để t/h);

– Lưu: CTSV, VT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Minh Đức

 

 

 

 

 

 

Leave A Comment