Bạn đang tại:-, Sinh hoạt giữa khóa, Thông báo, Văn bản - Biểu mẫu-Công bố kết quả đánh giá chính thức người học tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Giữa khoá năm học 2018-2019

Công bố kết quả đánh giá chính thức người học tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Giữa khoá năm học 2018-2019

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

 Số: 386  /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: Công bố kết quả đánh giá chính thức người học tham gia

 “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Giữa khoá năm học 2018-2019

——————–

Thực hiện Thông báo số 173/TB-ĐHGTVT ngày 05/4/2019 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc tổ chức và tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Giữa khoá năm học 2018-2019;

Căn cứ Thông báo số 321/TB-ĐHGTVT ngày 27/5/2019 của Phòng Công tác sinh viên Nhà trường về việc công bố dự thảo kết quả đánh giá người học tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Giữa khóa năm học 2018-2019;

Căn cứ vào các ý kiến phản hồi của người học (12 ý kiến),

Phòng Công tác sinh viên thông báo đến các Khoa/ Viện quản lý và người học hệ chính quy đã tham gia đợt học tập một số nội dung như sau:

1. Kết quả đánh giá chính thức người học hoàn thành đợt học tập được công bố trong danh sách tại Phụ lục 1 (tải tại đây).

2. Các khoa/ viện quản lý sinh viên căn cứ vào kết quả nói trên để có căn cứ đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trong học kỳ 2 năm học 2018-2019 theo quy định.

3. Phòng Công tác sinh viên kính đề nghị các Khoa/ Viện quản lý phối hợp thông báo kết quả này đến các lớp và người học trong diện học tập.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu (để b/c);

– Khoa/ viện quản lý, Người học (để t/h);

– Lưu: CTSV, VT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Minh Đức

 

 

 

 

 

 

One Comment

  1. Followgram 26/07/2019 at 04:05 - Reply

    Khi b?n d?t d?n ngu?ng v? s? lu?ng ngu?i dang ky va th?i gian xem chung toi d?t ra thi don dang ky c?a b?n s? du?c dua vao hang d?i. Nhan vien danh gia c?a chung toi s? xem xet toan b? kenh c?a b?n d? xem li?u kenh co tuan th? cac chinh sach c?a Chuong trinh D?i tac YouTube hay khong.

Leave A Comment