Bạn đang tại:-, Sinh hoạt cuối khóa, Thông báo-Công bố kết quả chính thức sinh viên tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Cuối khoá năm học 2017-2018

Công bố kết quả chính thức sinh viên tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Cuối khoá năm học 2017-2018

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

 Số: 226  /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v: Công bố kết quả chính thức sinh viên tham gia

“Sinh hoạt công dân – sinh viên” Cuối khoá năm học 2017-2018

——————-

Thực hiện Thông báo số 779/TB-ĐHGTVT ngày 07/12/2017 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc tổ chức và tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Cuối khoá năm học 2017-2018; Căn cứ vào quá trình theo dõi việc tham gia học tập của người học, các ý kiến phản hồi của người học về các kết quả dự thảo theo thông báo số 82/TB-ĐHGTVT ngày 02/02/2018 và thông báo số 154/TB-ĐHGTVT ngày 19/3/2018,

Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên (gọi tắt là P.CTSV) thông báo đến các Khoa/ Viện quản lý và người học hệ chính quy đã tham gia đợt học tập một số nội dung như sau:

1. Các ý kiến phản hồi của sinh viên, P.CTSV đã trả lời trực tiếp thông qua địa chỉ email (bao gồm 10 ý kiến).

2. Kết quả chính thức đánh giá sinh viên tham gia đợt học tập được công bố theo Phụ lục 1 (tải tại đây).

3. Sinh viên bắt đầu nhận Giấy chứng nhận đánh giá hoàn thành hay tham gia đợt sinh hoạt từ ngày 23/4/2018 đến hết 31/5/2018 tại Văn phòng P.CTSV (khu A, cơ sở chính) trong giờ hành chính.

Sinh viên có thể nhận Giấy chứng nhận theo hình thức cá nhân hoặc theo nhóm. Các cá nhân khi đến nhận Giấy chứng nhận phải mang theo Thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân khác.

Danh sách sinh viên được cấp Giấy chứng nhận theo Phụ lục 2 (tải tại đây).

4. Nhà trường đề nghị các Khoa/ Viện quản lý sinh viên phối hợp thông báo đến sinh viên. Đồng thời ghi nhận kết quả đánh giá nhằm phục vụ cho công tác đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trong học kỳ 2 năm học 2017-2018 theo quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu (để b/c);

– P. Đào tạo, Khoa/ viện quản lý SV;

– Sinh viên;

– Lưu: CT-SV, VT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CTCT & QLSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Minh Đức

Leave A Comment