BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 Số: 92 /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc công bố dự thảo kết quả xét Danh hiệu sinh viên năm học 2020-2021

——————

Căn cứ Quyết định số 316/QĐ-ĐHGTVT ngày 01/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy;

Căn cứ kết quả học tập và kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên năm học 2020-2021,

Nhà trường thông báo đến Khoa, Viện quản lý và sinh viên đang theo học hệ đại học chính quy chương trình đại trà về kết quả dự thảo kết quả xét Danh hiệu sinh viên năm học 2020-2021 như sau:

1. Kết quả dự thảo Danh hiệu sinh viên năm học 2020-2021 tải và xem chi tiết tại đây.

2. Điều kiện xét danh hiệu sinh viên năm học như sau:

2.1. Điều kiện chung:

– Số lượng tín chỉ sinh viên đăng ký, mở học chính thức hoặc được Nhà trường bố trí từ 30 trở lên (bao gồm cả học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng; ngoại trừ học phần tiếng Anh điều kiện đối với khoá 2020).

– Đối với các khoá 2019 trở về trước: Không có điểm F trong học kỳ 1 và học kỳ 2 năm học 2020-2021 (bao gồm cả học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng).

– Đối với các khoá 2020: Không có điểm F trong học kỳ 1, học kỳ 2 và học kỳ hè năm học 2020-2021 (bao gồm cả học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng).

2.2. Điều kiện riêng:

Sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên Khá” khi có điểm trung bình tại mục 2.1 từ 2.5 đến 3.19 và có điểm rèn luyện năm học từ 65 điểm trở lên.

Sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên Giỏi” khi có điểm trung bình tại mục 2.1 từ 3.2 đến 3.59 và có điểm rèn luyện năm học từ 80 điểm trở lên (Nếu điểm rèn luyện dưới 80 thì đạt loại Khá).

Sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên Xuất sắc” khi có điểm trung bình tại mục 2.1 từ 3.6 trở lên và có điểm rèn luyện năm học từ 90 điểm trở lên (Nếu điểm rèn luyện từ 80 đến 89 thì đạt loại Giỏi, nếu điểm rèn luyện từ 65 đến 79 thì đạt loại Khá).

3. Xử lý phản hồi về kết quả dự thảo:

Sinh viên có ý kiến phản hồi về dự thảo kết quả cần xem lại file tổng hợp điểm được sử dụng để xét tại đây.

Nếu vấn còn vướng mắc, sinh viên gửi ý kiến về địa chỉ Hộp thư Tiếp nhận ý kiến người học (email) sinhviendonghanh@ut.edu.vn. Sinh viên gửi thư cần cung cấp đầy đủ mã số sinh viên, họ và tên và nội dung cần trình bày.

Thời gian tiếp nhận phản hồi từ ngày ra thông báo đến hết 17g00 ngày 04/3/2022.

Nhà trường đề nghị Khoa, Viện quản lý thông tin đến sinh viên; đồng thời yêu cầu sinh viên kiểm tra kỹ kết quả để đảm bảo quyền lợi của cá nhân.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Tập thể lãnh đạo (để b/c);

– Các đơn vị thuộc Trường (để t/h);

– Người học (để t/h);

– Lưu: VT, CTSV (Đức, 03b).

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

ThS. Nguyễn Minh Đức