Bạn đang tại:-, Sinh hoạt đầu khóa, Thông báo-Công bố dự thảo kết quả sinh viên tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Đầu khoá năm học 2017-2018

Công bố dự thảo kết quả sinh viên tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Đầu khoá năm học 2017-2018

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

 Số: 710 /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO
V/v: Công bố dự thảo kết quả sinh viên tham gia
“Sinh hoạt công dân – sinh viên” Đầu khoá năm học 2017-2018
——————–
Thực hiện Thông báo số 498/TB-ĐHGTVT ngày 31/7/2017 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc tổ chức và tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Đầu khoá năm học 2017-2018;
Căn cứ vào quá trình theo dõi học tập của các đơn vị quản lý sinh viên bao gồm: Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên, Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế,
Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên thông báo đến sinh viên hệ chính quy đã nhập học khóa tuyển sinh 2017 một số nội dung như sau:
1. Kết quả điểm danh việc tham gia học tập “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Đầu khoá năm học 2017-2018 của sinh viên theo học chương trình đại trà:
Sinh viên tải và xem kết quả điểm danh tại đây: Phụ lục.
Phụ lục kết quả bao gồm 02 sheet có tên: Data, DiemDanhLoi.
– Sheet có tên “Data” là kết quả tổng hợp.
– Sheet có tên “DiemDanhLoi” ghi nhận các trường hợp điểm danh không đúng yêu cầu của Nhà trường và không được công nhận kết quả điểm danh.
2. Kết quả thu hoạch việc tham gia học tập “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Đầu khoá năm học 2017-2018 của sinh viên theo học chương trình đại trà:
Sinh viên tải và xem kết quả thu hoạch tại đây: Phụ lục.
Phụ lục kết quả bao gồm 02 sheet có tên: Data, ThuHoachLoi.
– Sheet có tên “Data” là kết quả tổng hợp.
– Sheet có tên “ThuHoachLoi” ghi nhận các trường hợp bài thu hoạch không có thông tin sinh viên.
3. Kết quả điểm danh và thu hoạch việc tham gia học tập “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Đầu khoá năm học 2017-2018 của sinh viên theo học chương trình chất lượng cao:
Sinh viên tải và xem kết quả tại đây: Phụ lục.
4. Sinh viên phản hồi về kết quả dự thảo:
Sinh viên có thắc mắc liên quan đến kết quả dự thảo như trên vui lòng phản hồi thông qua địa chỉ Hộp thư Tiếp nhận ý kiến người học:
sinhviendonghanh@ut.edu.vn
Sinh viên phản hồi phải ghi rõ thông tin bao gồm: mã số sinh viên, họ và tên sinh viên, nội dung ý kiến phản hồi phải trình bày rõ ràng.
Thời gian phản hồi kết quả dự thảo từ ngày ban hành thông báo đến hết 16g30 ngày 17/11/2017.
Nhà trường chỉ xem xét xử lý các ý kiến đảm bảo các yêu cầu vừa nêu và sẽ công bố kết quả chính thức sau ngày 17/11/2017. Sau thời gian này, Nhà trường không tiếp nhận bất cứ ý kiến nào của sinh viên liên quan đến kết quả dự thảo.
Sinh viên phải theo dõi kết quả chính thức của Nhà trường sau ngày 17/11/2017 trên hệ thống các trang thông tin điện tử liên quan đến sinh viên của Nhà trường để đảm bảo quyền lợi của mình.
Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên kính đề nghị Khoa/ Viện quản lý sinh viên hỗ trợ thông tin đầy đủ nội dung thông báo này đến các lớp sinh viên, sinh viên trong diện quản lý để đảm bảo quyền lợi của sinh viên theo quy định.
Trân trọng./.
Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu (để b/c);

– P. Đào tạo, Khoa/ viện quản lý SV;

– Lưu: CT-SV, VT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CTCT & QLSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Minh Đức

Leave A Comment