Bạn đang tại:-, Sinh hoạt đầu khóa, Thông báo, Văn bản - Biểu mẫu-Công bố dự thảo kết quả điểm danh người học tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Đầu khoá năm học 2019-2020

Công bố dự thảo kết quả điểm danh người học tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Đầu khoá năm học 2019-2020

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

 Số: 832 /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: Công bố dự thảo kết quả điểm danh người học tham gia

“Sinh hoạt công dân – sinh viên” Đầu khoá năm học 2019-2020

—————-

Thực hiện Thông báo số 647/TB-ĐHGTVT ngày 23/9/2019 của Hiệu trưởng về việc tổ chức và tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Đầu khóa năm học 2019-2020; Căn cứ vào quá trình theo dõi tham gia học tập của người học, Phòng Công tác sinh viên thông báo đến các Khoa, Viện quản lý và người học khoá 2019 đang theo học hệ chính quy ở chương trình đại trà một số nội dung như sau:

1. Không công nhận tạm thời kết quả người học tham gia đối với các trường hợp nêu trong Phụ lục 1: Lỗi vi phạm điểm danh (tải và xem tại đây).

2. Kết quả dự thảo việc đánh giá tham gia học tập của người học được công bố theo Phụ lục 2 (tải và xem tại đây).

3. Người học có ý kiến về kết quả được công bố tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2, thực hiện theo hướng dẫn sau:

– Xem và kiểm tra kỹ lại danh sách người học được công bố trong Phụ lục 1.

– Gửi ý kiến phản hồi về Phòng Công tác sinh viên qua địa chỉ thư điện tử (email): sinhviendonghanh@ut.edu.vn

Nội dung thư phải có đầy đủ thông tin về người học bao gồm: mã số sinh viên, họ và tên, nội dung ý kiến trình bày cụ thể.

– Thời gian phản hồi về Nhà trường từ ngày ban hành thông báo đến hết 16g30 ngày 20/12/2019.

Sau thời gian này, Nhà trường sẽ không xử lý bất kỳ ý kiến nào liên quan đến các kết quả dự thảo đã nêu ở trên.

4. Nhà trường đề nghị người học trong diện học tập lưu ý các thông báo của Nhà trường liên quan đến kết quả đánh giá điểm danh, kết quả đánh giá thu hoạch trong thời gian tới để nắm bắt và phản hồi thông tin kịp thời, đúng yêu cầu nhằm đảm bảo các quyền lợi của người học.

5. Phòng Công tác sinh viên kính đề nghị các Khoa, Viện quản lý người học phối hợp thông báo kết quả này đến ban cán sự lớp và người học trong diện học tập.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu (để b/c);

– Khoa/ viện quản lý (để p/h t/h);

– Người học;

– Lưu: CT-SV, VT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Minh Đức

 

 

Leave A Comment