Bạn đang tại:-, Rèn luyện, Thông báo, Văn bản - Biểu mẫu-Công bố dự thảo kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 2 năm học 2018-2019

Công bố dự thảo kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 2 năm học 2018-2019

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

 Số: 691 /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v Công bố dự thảo kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên hệ chính quy

Học kỳ 2 năm học 2018-2019

——————

Thực hiện Thông báo số 612/TB-ĐHGTVT ngày 04/9/2019 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 2 năm học 2018-2019;

Căn cứ kết quả đánh giá của Hội đồng cấp Khoa, Viện quản lý sinh viên,

Phòng Công tác sinh viên thông báo dự thảo kết quả đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 2 năm học 2018-2019 như sau:

1. Khoa, Viện quản lý, sinh viên tải và xem danh sách kết quả dự thảo đánh giá rèn luyện tại đây (ngày 17/10/2019, cập nhật thêm lớp CD16, CT16).

2. Lưu ý khi sử dụng file dự thảo kết quả đánh giá rèn luyện:

– File tổng hợp gồm nhiều sheet, cụ thể:

+ Data: sheet kết quả dự thảo, có sự so sánh kết quả đánh giá giữa Khoa, Viện quản lý và Nhà trường.

+ KhoaDG: sheet kết quả Khoa, Viện quản lý đánh giá.

+ HoiThaoSK: sheet điểm danh sinh viên tham gia hội thảo truyền thông về sức khỏe do Nhà trường tổ chức ngày 28/6/2019.

+ CuoiKhoa18-19: sheet kết quả trừ điểm đối với sinh viên không hoàn thành sinh hoạt công dân – sinh viên cuối khóa năm học 2018-2019.

+ GiuaKhoa18-19: sheet kết quả trừ điểm đối với sinh viên không hoàn thành sinh hoạt công dân – sinh viên giữa khóa năm học 2018-2019.

+ ThongKe: sheet thống kê kết quả đánh giá toàn Trường.

– Kết quả đánh giá do Khoa, Viện quản lý hiện nay có nhiều trường hợp cộng điểm thành phần (5 tiêu chí) nhưng có kết quả không bằng với mức tổng Khoa, Viện đánh giá nên có sự chênh lệch mức điểm giữa Khoa, Viện quản lý và Nhà trường.

Khoa, Viện quản lý sinh viên có trách nhiệm kiểm tra lại điểm thành phần (5 tiêu chí) đảm bảo kết quả đánh giá phù hợp với minh chứng, quy chế của Nhà trường.

– Sinh viên kiểm tra kỹ lại Mã số sinh viên trong sheet “Data” và “KhoaDG”, nếu có sự khác biệt cần báo lại cho cán bộ lớp để điều chỉnh trong file tổng hợp của Khoa, Viện quản lý.

3. Các ý kiến phản hồi về kết quả dự thảo nêu trên thực hiện theo quy trình sau:

– Cá nhân sinh viên liên hệ với cán bộ lớp để tổng hợp ý kiến.

– Cán bộ lớp kiểm tra lại kết quả đánh giá và thông tin đến Khoa, Viện quản lý sinh viên.

– Khoa, Viện quản lý sinh viên phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, ban cán sự lớp đánh giá lại kết quả rèn luyện theo đúng quy chế.

– Tổng hợp kết quả rèn luyện của những trường hợp thay đổi gửi về Nhà trường thông qua phòng Công tác sinh viên.

4. Thời gian Khoa, Viện, sinh viên phản hồi về kết quả dự thảo đánh giá rèn luyện đến hết 16g30 ngày 31/10/2019.

Sau thời gian này, nếu như không có ý kiến phản hồi thì kết quả dự thảo này coi như chính thức. Các điều chỉnh sẽ được Phòng Công tác sinh viên thông báo sau ngày 31/10/2019.

5. Khoa, Viện quản lý sinh viên thông báo đến sinh viên trong đơn vị để nắm kết quả và phản hồi theo thời hạn tại mục 4. Đồng thời kiểm tra lại các trường hợp tập thể lớp chương trình liên thông, cá nhân sinh viên chưa thực hiện đánh giá rèn luyện để kịp thời bổ sung.

6. Ban cán sự các lớp sinh viên phối hợp cùng Khoa, Viện quản lý thông báo đến sinh viên và tiếp nhận ý kiến phản hồi của sinh viên, thực hiện theo quy trình tại mục 3.

Phòng Công tác sinh viên kính đề nghị các đơn vị Khoa, Viện quản lý và sinh viên có liên quan thực hiện đúng và đảm bảo tiến độ thời gian đối với các nội dung nêu trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu (để b/c);

– Đơn vị thuộc Trưởng (để t/h);

– Sinh viên;

– Lưu: CT-SV, VT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Minh Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave A Comment