Bạn đang tại:-, Thông báo-Công bố dự thảo kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên hệ chính quy Học kỳ 2 năm học 2016-2017

Công bố dự thảo kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên hệ chính quy Học kỳ 2 năm học 2016-2017

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO
V/v: Công bố dự thảo kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên hệ chính quy
Học kỳ 2 năm học 2016-2017
Thực hiện thông báo số 579/TB-ĐHGTVT ngày 05/9/2017 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 2 năm học 2016-2017, căn cứ vào đề nghị của các khoa/ viện quản lý sinh viên và các kết quả đánh giá việc chấp hành các quy định của Nhà trường trong học kỳ 2 năm học 2016-2017,
Phòng Công tác Chính trị và quản lý sinh viên thông báo kết quả dự thảo đánh giá rèn luyện sinh viên hệ chính quy sinh viên học kỳ 2 năm học 2016-2017 theo danh sách đính kèm sau đây:
Sinh viên tải và xem kết quả đánh giá dự thảo.
Sinh viên có thắc mắc và yêu cầu điều chỉnh lại kết quả đánh giá điểm rèn luyện, vui lòng liên hệ với khoa/ viện quản lý sinh viên để được giải quyết.
Thời gian phản hồi từ ngày ban hành thông báo đến chậm nhất 15g00 ngày 03/11/2017. 
Sau thời gian này, mọi thắc mắc hay điều chỉnh liên quan đến kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ 2 năm học 2016-2017 sẽ không được giải quyết.
Các khoa/ viện quản lý sinh viên thông báo đến giáo viên chủ nhiệm, cán bộ các lớp sinh viên phối hợp thực hiện việc rà soát kết quả đánh giá dự thảo nêu trên và tổng hợp các ý kiến, văn bản theo quy định gửi về Phòng Công tác Chính trị và quản lý sinh viên chậm nhất hậm nhất 16g30 ngày 03/11/2017.
Đồng thời khoa/ viện quản lý sinh viên rà soát lại các trường hợp sinh viên không đánh giá kết quả rèn luyện và các đơn vị lớp trong diện cần đánh giá kết quả rèn luyện của học kỳ 2 năm học 2016-2017 tránh để bỏ sót, ảnh hưởng đến quyền lợi của sinh viên.
Trân trọng./.
Nơi nhận:

– Khoa/ Viện quản lý SV (để t/h);

– Lớp SV (để t/h);

– Lưu: CTSV;

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CTCT & QLSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Minh Đức

Leave A Comment