Bạn đang tại:-, Sinh hoạt giữa khóa, Thông báo, Văn bản - Biểu mẫu-Công bố dự thảo kết quả đánh giá người học tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Giữa khoá năm học 2018-2019

Công bố dự thảo kết quả đánh giá người học tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Giữa khoá năm học 2018-2019

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

 Số: 321 /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: Công bố dự thảo kết quả đánh giá người học tham gia

 “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Giữa khoá năm học 2018-2019

—————

Thực hiện Thông báo số 173/TB-ĐHGTVT ngày 05/4/2019 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc tổ chức và tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Giữa khoá năm học 2018-2019;

Căn cứ vào kết quả tham gia và hoàn thành đánh giá thu hoạch của người học,

Phòng Công tác sinh viên thông báo đến các Khoa/ Viện quản lý và người học hệ chính quy đã tham gia đợt học tập một số nội dung như sau:

1. Tạm thời không ghi nhận kết quả thu hoạch đối với người học có tên trong danh sách tại Phụ lục 1 (tải tại đây).

Lý do: người học khai báo thông tin “Mã số sinh viên” không giống nhau giữa 02 lần khai báo nên không có căn cứ xác thực.

2. Kết quả dự thảo đánh giá người học hoàn thành đợt học tập được công bố trong danh sách tại Phụ lục 2 (tải tại đây).

3. Người học có ý kiến về kết quả được công bố tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2, thực hiện theo hướng dẫn sau:

– Kiểm tra kỹ lại các trường hợp được công bố trong Phụ lục 1.

– Gửi ý kiến phản hồi về Nhà trường thông qua Phòng Công tác sinh viên bằng  địa chỉ thư điện tử (email): sinhviendonghanh@ut.edu.vn

Nội dung thư người học phải trình bày đầy đủ thông tin cá nhân bao gồm: mã số sinh viên, họ và tên, lớp, ý kiến trình bày cụ thể, các minh chứng gửi kèm bằng file mềm (nếu có).

– Thời gian phản hồi về Nhà trường từ ngày ban hành thông báo đến hết 16g30 ngày 12/6/2019.

Sau thời gian này, Nhà trường sẽ không xử lý bất kỳ ý kiến nào liên quan đến các kết quả dự thảo đã nêu ở trên.

4. Nhà trường đề nghị người học trong diện học tập lưu ý các thông báo của Nhà trường liên quan đến kết quả đánh giá để nắm bắt và phản hồi thông tin kịp thời, đảm bảo quyền lợi của cá nhân.

5. Phòng Công tác sinh viên kính đề nghị các Khoa/ Viện quản lý phối hợp thông báo kết quả này đến các lớp và người học trong diện học tập.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu (để b/c);

– Khoa/ viện quản lý,

Sinh viên (để t/h);

– Lưu: CTSV, VT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Minh Đức

 

 

 

 

 

Leave A Comment