Bạn đang tại:-, Rèn luyện, Thông báo, Văn bản - Biểu mẫu-Công bố chính thức kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên hệ chính quy Học kỳ 2 năm học 2018-2019

Công bố chính thức kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên hệ chính quy Học kỳ 2 năm học 2018-2019

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

 Số: 749  /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v Công bố chính thức kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên hệ chính quy

Học kỳ 2 năm học 2018-2019

—————–

Thực hiện Thông báo số 612/TB-ĐHGTVT ngày 04/9/2019 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 2 năm học 2018-2019 và Thông báo số 691/TB-ĐHGTVT ngày 14/10/2019 của Phòng Công tác sinh viên về việc công bố dự thảo kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 2 năm học 2018-2019;

Căn cứ ý kiến phản hồi của Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện cấp Khoa, Viện quản lý sinh viên,

Phòng Công tác sinh viên thông báo chính thức kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 2 năm học 2018-2019 như sau:

1. Khoa, Viện quản lý, sinh viên tải và xem kết quả chính thức tại đây.

2. Trên cơ sở kết quả tại mục 1, Phòng Công tác sinh viên sẽ tham mưu Ban Giám hiệu, Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện cấp Trường ban hành quyết định công nhận chính thức kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 2 năm học 2018-2019.

3. Trên cơ sở kết quả tại mục 1, Khoa, Viện quản lý sinh viên phối hợp với phòng Công tác sinh viên, phòng Đào tạo, Trung tâm Dữ liệu và Công nghệ thông tin tiến hành các công tác sau:

– Xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019.

– Xét danh hiệu sinh viên năm học 2018-2019.

4. Trường hợp danh sách kết quả tại mục 1 có sai sót, sinh viên phản hồi lại cho Khoa, Viện quản lý để được kiểm tra và tổng hợp gửi về Phòng Công tác sinh viên trước 15/11/2019.

5. Khoa, Viện quản lý sinh viên thông báo đến sinh viên trong đơn vị để nắm kết quả và phản hồi theo thời hạn tại mục 4.

Phòng Công tác sinh viên kính đề nghị các đơn vị Khoa, Viện quản lý và sinh viên có liên quan thực hiện đúng và đảm bảo tiến độ thời gian đối với các nội dung nêu trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu (để b/c);

– Đơn vị thuộc Trường (để t/h);

– Sinh viên (để t/h);

– Lưu: CT-SV, VT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Minh Đức

 

 

Leave A Comment