Bạn đang tại:--Thông báo

Công bố kết quả điểm danh chính thức SV tham gia và dự thảo kết quả đánh giá thu hoạch “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Cuối khoá năm học 2018-2019

2019-05-21T23:17:47+00:00 09/05/19|Sinh hoạt công dân - sinh viên, Sinh hoạt cuối khóa, Thông báo, Văn bản - Biểu mẫu|

Thông báo V/v Thay đổi thủ tục hành chính và bố trí nhân sự Phòng Công tác sinh viên trực hỗ trợ người học tại các cơ sở của Trường

2019-07-08T23:26:06+00:00 09/05/19|Công tác sinh viên, Quy chế, quy định về CTSV, Thông báo, Văn bản - Biểu mẫu|