Đường dẫn để tham gia chương trình được ghi trong thông báo: 

https://bit.ly/FWDVietNam

Thông tin tham khảo về chương trình bảo hiểm của FWD công bố trên website công ty tại đây.