Bạn đang tại:---Thông báo về việc Triển khai thí điểm hệ thống tiếp nhận hỗ trợ nghiệp vụ trực tuyến

Thông báo về việc Triển khai thí điểm hệ thống tiếp nhận hỗ trợ nghiệp vụ trực tuyến

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP. HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM DỮ LIỆU & CNTT

———————–

 Số: 10 /TB-DL&CNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v triển khai thí điểm hệ thống tiếp nhận hỗ trợ nghiệp vụ trực tuyến
___________

 

Kính gửi:    –  Cán bộ, giảng viên;

– Sinh viên toàn trường.

Từ ngày 11/12/2017 Phòng đào tạo, Khoa Công nghệ thông tin và Trung tâm Dữ Liệu & CNTT sẽ tiếp nhận hỗ trợ nghiệp vụ từ Cán bộ, Giảng viên và Sinh viên thông qua website: http://support.ut.edu.vn

  • Sinh viên: Dùng mã sinh viên và mật khẩu trang cá nhân sinh viên.
  • Cán bộ, giảng viên: Dùng tài khoản và mật khẩu phần mềm quản lý đào tạo.

Để thuận tiện trong quá trình trao đổi và giải quyết công việc, vui lòng cập nhật lại địa chỉ Email và số điện thoại trên trang hỗ trợ.

Trong thời gian sử dụng, nếu có sự cố, thì vui lòng thông tin đến bộ phận kỹ thuật, Trung tâm Dữ liệu và Công nghệ thông tin, ĐT 028.35126169, Email: ditc@ut.edu.vn để được hỗ trợ tốt nhất.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu (Báo cáo);

– Như kính gửi;

– Lưu: Trung tâm Dữ liệu &CNTT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TM. TRUNG TÂM DỮ LIỆU & CNTT

GIÁM ĐỐC

 (đã ký)

ThS. Đặng Nhân Cách

 

2018-02-05T11:08:36+00:00 13/12/17|Thông báo|

Leave A Comment